Giới thiệu về khoa Công nghệ số và kỹ thuật

09/02/2021 11549

Ngày 19 tháng 02 năm 2024, trên cơ sở thực tiễn đào tạo và định hướng phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp (DThU). Hội đồng Trường DThU đã quyết định thành lập Khoa Công nghệ số và Kỹ thuật trên cơ sở tách Bộ môn Công nghệ thông tin từ Khoa Sư phạm Toán - Tin theo Nghị quyết số 151/NQ-HĐT 

Hiện tại, Khoa Công nghệ số và Kỹ thuật có 15 cán bộ giảng viên, trong đó có 1 Phó Giáo sư, 7 Tiến sĩ và 8 thạc sĩ; được cơ cấu thành 2 bộ môn: Bộ môn Công nghệ Thông tin và Bộ môn Khoa học máy tính, phụ trách các nội dung liên quan đến 2 ngành đào tạo đại học và 1 ngành đào tạo sau đại học (thạc sĩ):

1. Đại học Công nghệ thông tin (hệ chính quy và hệ liên thông)

2. Đại học Khoa học máy tính (hệ chính quy và hệ liên thông), gồm 2 chuyên ngành: i) Chuyên ngành Công nghệ phần mềm và ii) Chuyên ngành Mạng máy tính và an ninh.

3. Thạc sĩ Khoa học máy tính.

Ngoài ra, Khoa còn đảm bảo nhận giảng dạy các học phần Toán học, Công nghệ Thông tin cho các ngành đào tạo khác của Trường Đại học Đồng Tháp.

Tiếp nối truyền thống, Khoa Công nghệ số và Kỹ thuật đang phấn đấu để đạt được những thành công lớn hơn trong tương lai.

Liên hệ

Facebook của Khoa Công nghệ số và Kỹ thuật:  Link

Group Facebook của Liên chi đoàn Khoa Công nghệ số và Kỹ thuật (gồm thành viên, người học, người cựu học, khách):  Link

Hoạt động tại EDT >

Tin tức & Sự kiện

Hoạt động tại EDT >

Hợp tác đào tạo

Hoạt động tại EDT >

Ảnh hoạt động

Hoạt động tại EDT >

Video tại EDT