Giới thiệu Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin

20/09/2018 1616

Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin được thành lập theo Quyết định số 17-QĐ/ĐU ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp. Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Sư phạm Toán -Tin, Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ được chuẩn y theo Quyết định số 68-QĐ/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp ngày 05 tháng 8 năm 2022 về chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin nhiệm kỳ 2022 - 2025; được bổ sung theo Quyết định số 154-QĐ/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp ngày 19 tháng 9 năm 2023 về chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Quyết định số 155-QĐ/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp ngày 19 tháng 9 năm 2023 về chuẩn y kết quả bầu bổ sung Phó Bí thư Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo các quyết định này, Ban Chấp hành Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin gồm 07 đồng chí như sau:

 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng: Bí thư Chi bộ

2. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu: Phó Bí thư Chi bộ (Thư ký)

3. Đồng chí Huỳnh Ngọc Cảm: UV BCH Chi bộ

4. Đồng chí Lê Trung Hiếu: UV BCH Chi bộ

5. Đồng chí Trần Lê Nam: UV BCH Chi bộ

6. Đồng chí Lương Thái Ngọc: UV BCH Chi bộ

7. Đồng chí Lê Minh Thư:  UV BCH Chi bộ

 

Tính đến ngày 19/09/2023, Chi bộ Khoa Sư phạm Toán - Tin có 41 đảng viên (trong đó có 31 đảng viên chính thức và 10 đảng viên dự bị).

 

 

Cập nhật 19/9/2023

Chi bộ Đảng >

Giới thiệu

Chi bộ Đảng >

Báo cáo chuyên đề

Chi bộ Đảng >

Thông tin thời sự

Đoàn thể >

Đoàn thanh niên

Đoàn thể >

Công Đoàn