THÔNG TIN

Họ và tên Lương Thái Ngọc
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
Giới tínhNam
Năm sinh1984
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2 - Anh Văn
Tin họcCử nhân
Emailltngoc@dthu.edu.vn
Thống kê26 bài báo, 9 kỷ yếu, 10 đề tài, 2 sách.

Lược xem: 3044

BÀI BÁO

- Quốc tế
L. T. Ngoc, Doan Hoang, "BAPRP: a machine learning approach to blackhole attacks prevention routing protocol in vehicular Ad Hoc networks", International Journal of Information Security (ISSN:1615-5270), 2023, 1.20.
L. T. Ngoc, N. Q. Anh, Doan Hoang, "FAPDRP: a flooding attacks prevention and detection routing protocol in vehicular ad hoc network using behavior history and nonlinear median filter transformation", Wireless Networks (ISSN:1022-0038), 2022, 1-28.
Le Đuc Huy, L. T. Ngoc, Nguyen Van Tam, "AODVMO: A security routing protocol using One-time Password Authentication Mechanism based on Mobile Agent", International Journal of Computer Networks & Communications (ISSN:0975-2293), Vol. 14, Iss. 3, 2022, 17-35.
Le Đuc Huy, L. T. Ngoc, N. V. Tam, "AOMDV-OAM: A Security Routing Protocol using OAM on Mobile Ad Hoc Network", Journal of Communications (ISSN:1796-2021), Vol. 16, Iss. 3, 2021, 104-110.
L. T. Ngoc, V. T. Tu , Doan Hoang, "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks", Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677), Vol. 2019, 2019, 1-17.
V. T. Tu , L. T. Ngoc, Doan Hoang, "MLAMAN: a novel multi-level authentication model and protocol for preventing wormhole attack in mobile ad hoc network", Wireless Networks (ISSN:1022-0038), Vol. 25, 2019, 4115–4132.
L. T. Ngoc, V. T. Tu , "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network", International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548), Vol. 21, Iss. 2, 2019, 333-341.
V. T. Tu , L. T. Ngoc, "VRA-AODV: Routing protocol detects Black hole and Gray hole attacks in Mobile Ad hoc Network", Journal of Computers (ISSN:1796-203X), Vol. 13, Iss. 2, 2018, 222-235.
V. T. Tu , L. T. Ngoc, "SMA2AODV: Routing protocol reduces the harm of Flooding attacks in Mobile Ad hoc Network", Journal of Communications (ISSN:1796-2021), Vol. 12, Iss. 7, 2017, 371-378.
L. T. Ngoc, V. T. Tu , "Whirlwind: A New Method to Attack Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Network", International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548), Vol. 19, Iss. 5, 2017, 832-838.
- Trong nước
+ Tiếng Anh
L. T. Ngoc, V. T. Tu , "A Digital Certification Management Mechanisms in Mobile Ad hoc Network", Journal of Computer Science and Cybernetics (ISSN:2249-8958), Vol. 34, Iss. 3, 2018, 199–217.
L. T. Ngoc, V. T. Tu , "A novel algorithm based on Trust Authentication Mechanisms to detect and prevent malicious nodes in Mobile Ad hoc Network", Journal of Computer Science and Cybernetics (ISSN:2249-8958), Vol. 33, Iss. 4, 2017, 357-378 .
L. T. Ngoc, V. T. Tu , "A solution to detect and prevent wormhole attacks in Mobile Ad hoc Network", Journal of Computer Science and Cybernetics (ISSN:2249-8958), Vol. 33, Iss. 1, 2017, 34-49.
+ Tiếng Việt
Nguyễn Quốc Anh, Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú, "Đánh giá hiệu năng của giao thức AODV, AOMDV và DSR trên một khu vực giao thông thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Tập 19, Số 11, 2021, 13-17.
Lương Thái Ngọc, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Ngọc Chi, Trương Thị Hoàng Oanh, "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Tập 6, Số 15, 2018, 191-200.
Lương Thái Ngọc, Lê Vũ, "Một phương pháp xác định chi phí mới nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ định tuyến", Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Tập 3, Số 124, 2018, 98-103.
Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú, "Giải pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt trên mạng MANET", Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388), Tập 11, Số 1, 2018, 13-26.
Nguyễn Mậu Hân, Võ Hoàng Liên Minh, Lê Văn Hòa, Lương Thái Ngọc, "Tổng quan một số mô hình phát triển phần mềm", Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388), Tập 9, Số 1, 2017, 25-38.
Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú, "Giải pháp nâng cao hiệu quả khám phá tuyến của giao thức AODV trên mạng Tùy biến di động", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Tập 8, Số 122, 2016, 71-80.
Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú, "Một số hình thức tấn công trên mạng MANET", Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Tập 9, Số 106, 2016, 91-96.
Nguyễn Minh Kha, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Hữu Duyệt, Lương Thái Ngọc, "Giải pháp tích hợp đăng nhập nhiều hệ thống dựa trên nền tảng web service", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Tập 6, Số 84, 2016, 169-175.
Lương Thái Ngọc, "Một hướng tiếp cận để bổ sung dữ liệu thời gian vào hệ thống thông tin đang vận hành", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Tập 5, Số 70, 2015, 119-127.
Nguyễn Hữu Duyệt, Lương Thái Ngọc, "Đề xuất giải pháp biểu diễn cơ sở dữ liệu thời gian bằng mô hình thực thể quan hệ (ER) truyền thống", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Tập 2, Số 67, 2015, 109-120.
12

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Quốc Anh, Lương Thái Ngọc, Trương Thị Hoàng Oanh, Võ Thanh Tú, "Phân tích sự tấn công lỗ đen giao thức định tuyến AODV trên mạng VANET mô phỏng giao thông Thành phố Hồ Chí Minh", Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam), Tập 14, 2021, 1-8.
Lê Đức Huy, Lương Thái Ngọc, Nguyễn Văn Tam, Bùi Thanh Tuyền, "Đánh giá ảnh hưởng của tấn công ngập lụt đến hiệu năng giao thức định tuyến AODV, AOMDV và H(AODV) trên mạng MANET", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Tập 23, 2020, 54-58.
Lê Đức Huy, Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú, "Giao thức định tuyến an ninh sử dụng cơ chế xác thực mật khẩu sử dụng một lần", Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam), Tập 12, 2019, 176-183.
Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú, "Giải pháp phát hiện tấn công ngập lụt trên mạng MANET sử dụng thuật toán phân lớp", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Tập 21, Số 1, 2018, 117-124.
Lương Thái Ngọc, Lê Vũ, Võ Thanh Tú, "Phân tích hiệu quả an ninh của hai giao thức SAODV và ARAN trên mạng MANET", Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam), Tập 11, Số 1, 2018, 413-421.
Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú, "Một giải pháp an ninh cho mạng MANET sử dụng chữ ký số", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Tập 20, 2017, 143-148.
Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú, "Giải pháp phát hiện tấn công ngập lụt trên mạng MANET", Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam), Tập 9, 2016, 165-172.
Lương Thái Ngọc, Võ Thanh Tú, "Một số giải pháp an ninh trên mạng MANET", Một số vấn đề tiên tiến trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SAICT) (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế), Tập 1, Số 1, 2015, 1-10.
Lương Thái Ngọc, "Đề xuất giao thức AODVSC2 nhằm chống tấn công lỗ đen trên mạng MANET", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Tập 17, 2014, 56-61.

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Lương Thái Ngọc, Trương Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Kim Hương, "Nghiên cứu đề xuất giải pháp định tuyến an ninh cho các phương tiện giao thông trên hệ thống giao thông thông minh.", 2021-2022, cấp quản lí: Cấp Bộ, kết quả: Đạt.
Lương Thái Ngọc, Trương Thị Hoàng Oanh, "Nghiên cứu giải pháp cải tiến giao thức AODV để nâng cao hiệu quả định tuyến trong mạng không dây thế hệ mới", 2021-2023, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Trần Kim Hương, Lương Thái Ngọc, "Nghiên cứu giải pháp biểu diễn mô hình cơ sở dữ liệu phân tán", 2021-2023, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đang thực hiện.
Trương Thị Hoàng Oanh, Lương Thái Ngọc, "Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thông trên mạng cảm biến không dây", 2021-2023, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đang thực hiện.
Lương Thái Ngọc, Trương Thị Hoàng Oanh, Trần Kim Hương, Lê Minh Thư, "Xây dựng hệ thống thông tin khoa học và công nghệ nghệ tỉnh Đồng Tháp", 2020-2021, cấp quản lí: Sở Khoa học Công nghệ Đồng Tháp, kết quả: Đạt.
Lương Thái Ngọc, Trương Thị Hoàng Oanh, "Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ định tuyến cho mạng IoT sử dụng công nghệ tác tử di động", 2019-2021, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Võ Thanh Tú, Lương Thái Ngọc, "Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET", 2016-2018, cấp quản lí: Cấp Bộ, kết quả: Xuất sắc.
Lê Vũ, Lương Thái Ngọc, "Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động", 2016-2018, cấp quản lí: Cấp Bộ, kết quả: Đạt.
Nguyễn Thị Thùy Linh, Lương Thái Ngọc, "Nghiên cứu một số giải thuật khai phá dữ liệu và ứng dựng xây dựng website quản lý bài báo khoa học tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2016-2018, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Lương Thái Ngọc, Nguyễn Hữu Duyệt, "Đề xuất giải pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu khoa học của giảng viên tại Trường Đại học Đồng Tháp trên nền tảng web ngữ nghĩa", 2015-2016, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hình thức khen thưởngNămĐơn vị cấp
Bằnng khen - Giải nhì cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam 2004Cấp Bộ
Bằnng khen - Giải Khuyến khích hội thi Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc Vifotec 2005Cấp Bộ
Bằnng khen - Sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập 2005Cấp Tỉnh

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ