Tìm kiếm
Không nhập là tìm tất cả
04/03/2020 433
Thông báo về việc dời lịch tổ chức kỳ thi Kiểm tra đầu vào năng lực Ngoại Ngữ
15/01/2020 424
Thông báo về việc triển khai thực hiện các Quy định học và thi theo chương trình Ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp
13/01/2020 434
Quyết định về việc ban hành quy định hoạt động học và thi theo chương trình ngoại ngữ tăng cường đối với sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp
11/10/2018 413
Thông báo về việc cấp giấy xác nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc 2 (A2), bậc 3 (B1) cho sinh viên
11/10/2018 442
Thông báo về việc dừng cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ Bậc 2, Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
11/10/2018 423
Hướng dẫn học và thi đạt chuẩn trình độ tin học dành cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy từ khóa tuyển sinh 2016
11/10/2018 414
Hướng dẫn học và thi đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ dành cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy không chuyên ngữ từ khóa tuyển sinh 2016
11/10/2018 423
Thông báo về việc điều chỉnh tổ chức dạy học và thi tin học không chuyên cho khóa tuyển sinh 2015 trở về trước
03/12/2014 486
Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra
20/09/2012 491
Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Giáo dục thể chất
1/ 1
Quy định, Biểu mẫu >

Tại EDT

Quy định, Biểu mẫu >

Tại DThU

Hệ chính qui >

Đăng ký học phần

Hệ chính qui >

Xem thời khóa biểu

Hệ chính qui >

Xem điểm KTHK-BTL

Hệ chính qui >

Kết quả rèn luyện

Hệ chính qui >

Kết quả học tập

Hệ chính qui >

Thi đua - Khen thưởng

Hệ vừa học vừa làm >

Xem điểm KTTK-BTL

Hệ vừa học vừa làm >

Thời khóa biểu

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch học

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch thi/Lịch thi

Hệ vừa học vừa làm >

Danh sách lớp