Giới thiệu Công đoàn Khoa Sư phạm Toán - Tin

17/02/2021 1820

Tổ công đoàn Khoa Sư phạm Toán-Tin có 32 công đoàn viên, trong đó có 12 nữ, trực thuộc Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp. Các công đoàn viên luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc tham gia và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Công đoàn Trường phát động, tổ công đoàn luôn thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn để cùng với chuyên môn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên.

 

XEM THÊM [Tất cả]

Chi bộ Đảng >

Giới thiệu

Chi bộ Đảng >

Báo cáo chuyên đề

Chi bộ Đảng >

Thông tin thời sự

Đoàn thể >

Đoàn thanh niên

Đoàn thể >

Công Đoàn