Khoa học máy tính

29/10/2018 1254

Mã số: 7480101

Ngành Khoa học máy tính là đào tạo ra những kỹ sư chuyên về Công nghệ phần mềm hoặc kỹ sư chuyên về Mạng máy tính và an ninh, có đầy đủ sức khỏe, đạo đức và trách nhiệm với xã hội, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn phù hợp, có khả năng tham gia vào các công đoạn sản xuất phần mềm trong các công ty chuyên nghiệp, hoặc quản trị hệ thống mạng cho các cơ quan và doanh nghiệp yêu cầu cao về khả năng quản trị và an ninh.

Văn bằng: Bằng Kỹ sư
Hệ đào tạo: Chính qui

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra