THÔNG TIN

Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Linh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
Giới tínhNữ
Năm sinh12/11/1976
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh B1
Tin họcThs Khoa học máy tính
Emailnttlinh@dthu.edu.vn
Thống kê4 bài báo, 2 kỷ yếu, 3 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 1889

BÀI BÁO

- Quốc tế
- Trong nước
+ Tiếng Anh
+ Tiếng Việt
Lương Thái Ngọc, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Ngọc Chi, Trương Thị Hoàng Oanh, "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Tập 6, Số 15, 2018, 191-200.
Nguyễn Thị Thùy Linh, "Dạy học môn hệ điều hành và mạng theo hướng phát triển năng lực người học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Tập 28, Số 1, 2017, xx-xx.
Nguyễn Minh Kha, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Hữu Duyệt, Lương Thái Ngọc, "Giải pháp tích hợp đăng nhập nhiều hệ thống dựa trên nền tảng web service", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Tập 6, Số 84, 2016, 169-175.
Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Ngọc Chi, "Dạy học học phần Ôtômat và ngôn ngữ hình thức theo hướng phát triển năng lực người học", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Tập 0, Số 1, 2016, xx-xx.

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Thùy Linh, "Đổi mới PPDH học phần Ôtômát và Ngôn ngữ hình thức theo hướng phát triển năng lực người học", Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Tập 0, 2016, 386.
Nguyễn Thị Thùy Linh, "Lỗ hổng bảo mật trong hệ điều hành Windows 7", Kỷ yếu Hội nghị NCKH năm 2015 Khoa Sư phạm Toán-Tin (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Tập 6, 2015, 117.

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Lương Thái Ngọc, Trương Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Kim Hương, "Nghiên cứu đề xuất giải pháp định tuyến an ninh cho các phương tiện giao thông trên hệ thống giao thông thông minh.", 2021-2022, cấp quản lí: Cấp Bộ, kết quả: Đạt.
Nguyễn Thị Thùy Linh, Lương Thái Ngọc, "Nghiên cứu một số giải thuật khai phá dữ liệu và ứng dựng xây dựng website quản lý bài báo khoa học tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2016-2018, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.
Nguyễn Thị Hoài Thương, Võ Minh Tiến, Nguyễn Thị Thùy Linh, "Xây dựng chương trình xử lý song song để xác định một số nguyên lớn có phải là số nguyên tố hay không", 2013-2014, cấp quản lí: Cấp Cơ sở, kết quả: Đạt.

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ